Organisatie

De praktijk Oefentherapeuten Amersfoort biedt algemene oefentherapie en kinderoefentherapie en heeft drie locaties. Aan de Cartesiusstraat en de Paulus Borstraat richten we ons vooral op de algemene klachten bij volwassenen, jongeren en kinderen terwijl de meer specifieke kinderoefentherapie vooral plaatsvindt in de vestiging aan de Van Almondestraat. Er werken drie (kinder)oefentherapeuten en er zijn twee waarnemers. Sommige periodes is er een stagiaire aanwezig.

Missie

De praktijk Oefentherapeuten Amersfoort verleent kwalitatief goede zorg, volgens de normen van de beroepsgroep, op een betrokken en respectvolle wijze, waarbij de patiënt/cliënt centraal staat, uitgaande van de eigen leefomgeving en behoeften.
De patiënt worden inzicht en praktische mogelijkheden gegeven om de eigen houding te beïnvloeden. Bewustwording en eigen verantwoordelijkheid zijn van belang om klachten te behandelen en te voorkomen.
De kinderoefentherapie is erop gericht de motoriek van kinderen spelenderwijs te stimuleren.
De praktijk geeft bovendien adviezen om te komen tot een optimaal stimulerende omgeving voor het kind, zowel op school als in de thuissituatie.
De zorg wordt geboden in een veilige, prettige en adequate praktijkruimte en zo nodig ten huize van de patiënt of diens werkplek.
Het multidisciplinair werken is verankerd in de praktijk door open en goede contacten met (huis)artsen, specialisten en andere disciplines die te maken hebben met de zorg van de patiënt/cliënt.

Algemene informatie

Oefentherapie: wat is het?

Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode gericht op de behandeling en voorkoming van klachten ten gevolge van een onjuist houdings- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde afwijking of ziekte. Iedereen kan leren zijn lichaam te bewegen op een goede evenwichtige manier. Een manier die klachten wegneemt en nieuwe klachten voorkomt . De oefentherapeut maakt u bewust van de eigen fysieke mogelijkheden en coacht u bij het aanleren van gezond beweeggedrag.

Intake/Onderzoek/Behandeling: "Kan ik u helpen of niet?”

Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Op dat moment wordt beoordeeld of de therapeut aan de hulpvraag kan voldoen. Als dat geval is wordt een onderzoek afgenomen. Na het uitleggen en vaststellen van het behandelplan wordt de patiënt gevraagd een akkoordverklaring te tekenen.
Het kan voorkomen dat de patiënt vooraf een vragenlijst wordt toegezonden. Deze wordt gebruikt bij het op maat maken van het behandelplan.
In de meeste gevallen wordt er gestart met wekelijkse behandelingen die 30 minuten duren. De aangeboden oefeningen zijn van toepassing op de dagelijkse activiteiten. De patiënt/cliënt kan er gelijk mee aan de slag.

Kinderoefentherapie: Wat is het?

Kinderoefentherapie is een specialisatie van de Oefentherapie Cesar en Mensendieck. Bij de behandeling van kinderen wordt, net als bij de algemene oefentherapie, aangesloten bij de dagelijkse vaardigheden, houdingen en bewegingen. Bij kinderen staat daarbij vooral spelen op de voorgrond. Klimmen, springen en bal gooien zijn belangrijke vaardigheden voor kinderen om te leren. Dit geldt ook voor knippen, knutselen en schrijven. Soms blijven kinderen zonder duidelijke reden achter op leeftijdsgenoten, soms is er een afwijkende ontwikkeling, bijvoorbeeld bij de diagnose DCD.
Bij diagnoses als NLD, ADHD en dyslexie kunnen ook motorische problemen voorkomen.

Intake/Onderzoek/Behandeling: "Kan ik u helpen of niet?”

Na aanmelding vindt een intakegesprek plaats. Op dat moment wordt beoordeeld of de therapeut aan de hulpvraag kan voldoen. Daarna wordt een motorisch onderzoek afgenomen. Er wordt gekeken naar de motorische ontwikkeling van het kind met genormeerde testen. De onderdelen die aan bod komen zijn evenwicht, grove motoriek, balvaardigheid, handvaardigheid, schrijven, lichaamsschema, ruimtelijke oriëntatie en houding. Factoren als concentratie, impulsiviteit en faalangst zullen ook worden geobserveerd. Tevens is de leerstrategie van het kind van belang.
Na het uitleggen en vaststellen van het behandelplan tekent (een van) de ouder/verzorger hiervoor een akkoordverklaring.
Het kan voorkomen dat de patiënt vooraf een vragenlijst wordt toegezonden. Deze wordt gebruikt bij het op maat maken van het behandelplan. In de meeste gevallen wordt er gestart met wekelijkse behandelingen die circa 35 minuten duren.
Het behandelplan wordt op een zodanige manier aangeboden dat het kind plezier beleeft aan bewegen en zich vaardigheden spelenderwijs eigen maakt. De aanpak sluit aan bij de belevingswereld van het kind. Uiteraard wordt er tijdens de behandelperiode afgestemd met ouders, verzorgers en leerkracht over de vorderingen van de behandeling. De kinderoefentherapeut zorgt ervoor dat bewegen weer leuk wordt en dat kinderen beter mee kunnen komen met hun leeftijdgenoten.

Overige informatie

Betalingsvoorwaarden

Door onze beroepsorganisatie, de VVOCM, zijn uniforme betalingsvoorwaarden opgesteld. Deze zijn zichtbaar aanwezig in de behandelruimte. Tevens kunt u op verzoek, als losse bijlage, een exemplaar hiervan ontvangen. Vraagt u een van de oefentherapeuten ernaar. U kunt deze folder ook downloaden (pdf bestand).

Privacy

De praktijk Oefentherapeuten Amersfoort hecht veel waarde aan de uw privacy (en die van uw kind). In alle behandelruimtes is de privacy gewaarborgd. Tevens hanteren wij in de praktijk een privacyreglement. Voor u betekent dit dat uw persoonsgegevens in een beveiligd computerbestand zijn opgeslagen. Dit bestand is niet toegankelijk voor derden. Eventuele schriftelijke bijlagen, zoals verwijsgegevens, worden in een afgesloten kast bewaard.

Wij hechten belang aan uw privacy en trachten er zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan. De folder privacy wetgeving is in de praktijk verkrijgbaar. U kunt deze folder ook downloaden (pdf bestand).

Waarneemregeling

Het zou kunnen voorkomen dat tijdens uw behandelproces bij Oefentherapeuten Amersfoort uw behandelend oefentherapeut afwezig is door bijvoorbeeld nascholing of vakantie. De behandelingen worden dan overgenomen door één van de andere therapeuten, die bij ons werkzaam zijn. Het door uw behandelend oefentherapeut ingevulde en bijgehouden patiëntendossier zorgt voor een goede en volledige overdracht, zodat de behandelingen zonder problemen kunnen worden voortgezet. Heeft u desondanks toch problemen met een eventuele waarneming, laat het ons weten en wij zoeken met elkaar naar een passende oplossing.

Bij kortdurende ziekte van uw behandelend therapeut kan het voorkomen dat de behandelingen moeten worden afgezegd, waarvoor bij voorbaat onze excuses. Bij langdurige ziekte streven we naar adequate vervanging, zodat de behandelcontinuïteit niet in gevaar komt.

Patiëntervaringsonderzoek - Uw ervaring is belangrijk voor onze praktijk!

Wij vragen u graag naar uw mening over het behandelproces. Uw medewerking aan een onafhankelijk, anoniem en vertrouwelijk onderzoek wordt uitgevoerd door Qualizorg Bv. Dit betekent dat u - ná de behandelreeks - uw mailadres opgeeft en een digitale uitnodiging ontvangt. Dan vult u in plm. 5min. een (online)vragenlijst in en u verstuurt deze. Door uw ervaringen achter te laten werkt u mee aan het blijven continueren/optimaliseren van onze zorg op maat!

Klachtenregeling

De praktijk van Oefentherapeuten Amersfoort hanteert een klachtenprocedure. Vanaf 1 januari 2017 zijn de regels voor het indienen van een klacht over uw zorgverlener gewijzigd. Met behulp van de klachtenfolder wordt u uitleg gegeven over hoe u bij het Klachten loket Paramedici u klacht kunt indienen. Hoewel het indienen van een klacht of leveren van kritiek misschien niet zo gemakkelijk is willen wij u toch met nadruk op deze mogelijk wijzen: immers als wij de kritiek niet ontvangen kunnen wij ook geen verbeteringen uitvoeren. Wij hebben uw opmerkingen nodig om de kwaliteit van de geleverde zorg te verbeteren. U leert van ons en wij leren van u. U kunt deze folder ook downloaden (pdf bestand).

Openingstijden

Maandag, donderdag en vrijdag van 8.30u tot 17.30u.

Dinsdag en woensdag van 8.30 tot 20.00u.

Wachttijden

Na uw aanmelding per telefoon of per e-mail wordt er direct een behandelafspraak met u of met uw kind gemaakt. Deze zal ingepland worden binnen maximaal vijf werkdagen. Er zullen altijd uitzonderingen blijven die de regel bevestigen (bijvoorbeeld in geval van ziekte of vakantie) maar ons streven is er heel nadrukkelijk op gericht, zo snel mogelijk te kunnen starten met uw behandeling. Patiënten met een spoedeisende verwijzing worden binnen 24 uur in behandeling genomen. Uw verwijzer bepaalt in dit geval of er sprake is van spoed en belt ons meestal rechtstreeks voor het maken van een afspraak.